SKScompleteDB v. 3.1 database :: SKS-kodning / SKS-diagnoser

SKScomplete, eksempel-udtræk: kun aktive SKSkoder
Illustration: SKScompleteDB, eksempel-udtræk: kun aktive SKSkoder - klik for screen shots

WebHelp programhjælp   -   Program-download
Version 3: Skift til markant hurtigere SQLite database med gennemsnitligt over 14x hurtigere SQL svartider.
Program der importerer Sundhedsdatastyrelsens tekst datafil SKScomplete.txt fra standard http-adresse for fleksibelt og nemt at kunne søge og selektere i disse data, der indeholder både aktuelt gældende og historisk udgåede koder (per okt. 2021 i alt over 104.000 koder, heraf knapt 58.000 aktive).

Kan herudover også parallelt og tilsvarende søgbart importere datafilerne SNOcomplete.txt og SHAKcomplete.txt.

Den overordnede adgang til øvrige klassifikationsfiler via Sundhedsdatastyrelsen er https://filer.sundhedsdata.dk, der hos Sundhedsdatastyrelsen har afløst den tidligere ftp-adresse og den tidligere http-adresse.
Vær iøvrigt opmærksom på, at disse adresser også i fremtiden evt. vil kunne ændres, hvilket SKScompleteDB programmet til enhver tid vil kunne tilpasses via link-oplysningerne i programmets INI-fil (se programmets manual).

Målgruppe

SKScompleteDB er specielt tiltænkt brugere med kodningsansvar for diagnoser, behandling, procedurer og andre SKS-koder såvel som brugere, der har brug for at kunne se hvilke tilføjelser, sletninger og andre ændringer, der er foretaget i kodningslisten inden for et valgt interval frem til d.d. - herunder brugere med ansvar for opdatering af kodningsvejledninger eller selekterede diagnose-/kodnings-lister foruden brugere med ansvar for årsgennemgange af (klinisk) anvendte kodninger.
Desuden tiltænkt brugere med behov for at kunne se betydningen af tilbage i tiden anvendte men aktuelt udgåede koder.

Funktioner

Programmet konverterer ved importen automatisk den importerede fastbredde tekst-fil til programmets dataformat.
Programmet er tiltænkt bl.a. at kunne anvendes offline, gerne på netværk, og kræver ikke installations-procedure - blot simpel filplacering.
WebHelp programhjælp giver online en fyldig beskrivelse af programmets anvendelse (det alternative HTML Help format (*.chm) kan installeres offline lokalt men ikke på netværksdrev).
Programmet indholder en håndfuld nyttige forprogrammerede udtræk, bl.a.:

Herudover er der mulighed for via afkrydsningsdialog at tilpasse til en ønsket selektion, foruden mulighed for brugerdesignede SQL-udtryk.
Alle udtræk er veldokumenterede via funktionsknappen [Vis SQL] - se skærmbilleder.

Forudsætninger

OS: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11)

Programmet består af een program-fil SKScompleteDB.exe. Programmet opretter automatisk den nødvendige database-fil.
Kildedatafilerne hentes fra Sundhedsdatastyrelsen:
SKScomplete.txt fra https://filer.sundhedsdata.dk/sks/data/skscomplete/
SNOcomplete.txt fra https://filer.sundhedsdata.dk/sks/data/snocomplete/
SHAKcomplete.txt fra https://sor-filer.sundhedsdata.dk/sor_produktion/data/shak/shakcomplete/
- disse adresser kan tilpasses via programmets simple INI tekstfil, som også skal ajourføres, hvis Sundhedsdatatyrelsen med tiden ændrer adresserne - se programhjælp.
Programmet kan køre på enkeltstående PC og på netværk (fil server) såvel som fra en simpel USB-stick eller andet flytbart skrivbart medie.

Kan køre fuldt funktionelt efter simpel filplacering (kræver ingen installationsprocedure).
SKScompleteDB programhistorik.

Download:

Filplacering ("installation"):